Буковинський відпочинок найкращий!

Шановне панство, Вас вітає громадська організація –

Чернівецьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (ЧОВ ССРСЗТУ) - недержавна неприбуткова регіональна організація

За Статутом основною метою нашої діяльності є «….захист законних національно-культурних, творчих, соціальних, економічних, право­вих та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння розвитку в Україні руху за сільський зелений туризм …»

Я, Білик Іван Михайлович, очолюю цю організацію, та запрошую Вас на відпочинок:

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

WELCOME!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

BINE ATI VENIT!

Чернівецька область, яка є найменшою по площі в Україні, заслужено названа поетичною назвою Буковина, гостинно запрошує всіх Вас провести свій відпочинок у нас. Тільки у нас є можливість відпочивати представникам всіх активних видів відпочинку. Тут на невеликій території сконцентровані всі принади й чари – урвища Дністровського каньйону, смарагдові шати Хотинської й Чернівецької височин, сріблясті плеса бурхливих річок Пруту та Черемошу, таємничі підземелля величезних печер, галасливі водоспади…

Буковина є справжньою перлиною, яку створила природа на тлі ландшафтного розмаїття південного заходу України. Чернівецька область розташована в трьох природно-географічних зонах: гірській, яка охоплює Буковинські Карпати; передгірній, яка розташована між Карпатами та річкою Прут і лісостеповій, яка займає Прутсько-Дністровське межиріччя. Площа області – 8,1 тис кв. км. З півдня та південного заходу Буковинa межує з Румунією та Молдовою, на заході – з Івано-Франківською областю, на півночі – з Тернопільською і Хмельницькою, а на сході – із Вінницькою областю. В обласному центрі є генеральне консульство Румунії, що дає можливість оперативно відкрити візу та здійснити поїздку до сусідньої країни де ознайомитися із життям української чи російської діаспори та відвідати історичні місця, які безпосередньо пов’язані із історією українського народу.

Геологічні та геоморфологічні утворення Буковини мають велике пізнавальне і естетичне значення. У нас розташовані печера Довбуша, скелі “Кам’яна багачка” і “Чорний діл”, дністровські “стінки” біля сіл Василів і Звенячин, Дністровське водосховище і ряд природних та культурних заповідників. В Карпатах знайдуть сприятливі умови альпіністи та поцінювачі гірського пішохідного та спортивного кваліфікаційного туризму. Є добрі умови для прихильників спелеотуризму. Молоде покоління, виховане телебаченням та масовою субкультурою, втратило потребу в спілкуванні з природою, погано обізнане із своєю малою батьківщиною і в більшості не здатне до виживання в екстремальних ситуаціях, які час від часу підносять нам техногенні та природні катаклізми. Для них пропонуємо спортивний “самодіяльний” туризм, який позбавить від соціально-природної інфантильності.

Для всіх гостей – безкоштовно: чисте повітря, прекрасна природа та гостинність господарів.

Тваринний світ області складають 303 представники хребетних тварин. Тут можна зустріти представників сибірської тайги і Середземномор’я, мешканців Європейських лісів та чимало ендеміків.

Відвідавши міста та містечка Буковини Ви зустрінете пам’ятники архітектури та культури різних віків та народів, а ознайомившись із обласним центром – містом Чернівці Ви впевнитися, що вислів “Чернівці – це маленький Париж чи Відень” неправильний. Париж і Відень – це просто великі Чернівці! Адже тільки Чернівці мають історичне посилання на те, що його вулиці підмітали трояндами!

Буковинське село має багатющу історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, самою природою даровані мальовничі ландшафти, наділене багатими лікувально-рекреаційними ресурсами. Ви маєте змогу відпочити в українському, румунському, молдовському та російському селах. Чекають на Вас у селах неповторний індивідуальний житловий фонд і добрі та працьовиті люди. За всю історію Буковини не зареєстровано жодних сутичок на міжнаціональному ґрунті, хоча тут проживають представники понад 90 національностей. Завітавши до нас Ви матимете змогу ознайомитися із місцями безпосередньо пов’язаними із життям знаменитих українців: Олекси Довбуша, Устима Кармелюка, Лесі Українки, Івана Франка, Юрія Федьковича, Володимира Івасюка, Назарія Яремчука та багатьох інших. Незабутнє враження на вас справлять чарівні у будь-яку пору року Карпати – м’які контури гір, смарагдово-сині хвилі смерекових лісів та полонин, чепурні будиночки, кожен х них – це справжній витвір мистецтва.

В селі Біла Криниця розташований світовий центр старообрядництва, тільки тут проводяться всесвітні собори Російської Старообрядницької церкви, а неповторний архітектурний ансамбль церкви та монастиря не залишить байдужими нікого.

Завітавши на Буковину, пройшовши її стежками та шляхами, увібравши у себе її світлу ауру, Ви переконаєтесь у правдивості вислову австрійської доби Буковини – “Якщо би Господь Бог вирішив провести відпустку на Землі, то неодмінно вибрав би для цього Буковину”.

WELCOME!

Chernivtsi region which is the smallest square in Ukraine deservedly called by poetry name Bukovyna – invites you to spend your vocation here only our region has opportunity to propose all kind of active recreation. This small territory are concentrated all fascinations and charms – precipice of Dnister Canon emerald view of Hotyn and Chernivtsi hills, silver swift waters of stormy rivers Prut and Cheremosh, mysterious dungeons of huge caves, noisy water –falls.

Bukovyna is the actual pearl which created by nature on the landscape variety the Southern. West of Ukraine Chernivtsi region is situated on the territory which consists three nature-geographical zones: mountainous, which scopes Bukovynian Carpathity: pre- mountainous, which situated between Carpathians and the river Prut and forest-steppe, which scopes the country between Prut and Dnister. The square of region - 8,1 thousand square kilometers. From South to Southern West Bukovyna bordered with Romania and Moldova, on the West with Vinnytsa region. There is the consulate general of Romania, which gives opportunity to open (rather quickly) visa and active the travelling to neighbor country, where to become acquainted with Ukrainian Diaspora life and to visit historical places, which directly connected with Ukrainian people history.

Geological and geometrical formations of Bukovyna have got the great Knowledge and esthetic meaning. The Dovbush cave is situated here: there are rocks “The Stone wealth lady” and “Black field”, Dnister “walls” next to villages Vasilyv and Zvenyachyn, Dnister reservoir and row of natural and cultural reservation. The mountaineers, funs of mountain- walkers and sport qualification tourism will find favorable conditions here. There are good conditions for adherent of speleo tourism. The young generation had behavior by TV and mass subculture, missed necessity to communicate with nature is badly informed about motherland. Most of them can’t survive extreme situation we meet into technique and nature catastrophes. We propose for them sport “amateur” tourism, which will safe you from social-natural infantilism.

For all guests are free of charge: fresh air, beautiful nature and hospitable hosts.

Our region animal consists of 303 representatives of vertebrates. Also you can meet here the representatives Siberia taiga and Mediterranean, inhabitants of European forests and high amount of endemic.

Visiting the villages and towns of Bukovyna you will meet the monuments of architectures, culture of different centuries and peoples, you will become acquainted with regional center – city Chernivtsi. You will sure, that statement Chernivtsi is a small Paris or Wine isn’t right. Paris and Wine – are simple large Chernivtsi . It’s mean that Chernivtsi has got historical fact – its street were sweeping by roses.

Bukovinian village has got the rich historical-architectural legacy, culture, original mode of life, gifted itself nature picturesque landscapes, curative natural resources. You can recreate in the Ukrainian, Romanian, Moldovian and Russian villages. The unique individual dwelling fund and kind, hardworking people are waiting you in these villages. Inspite of living here more then 90 nationalities during all Bukovinian history haven’t registered only nationalistic skirmish. Visiting us, you can become acquainted places which connecting with the famous Ukrainian life Oleksa Dovbush, Ustym Kormeluk, Lesya Ukrainka, Ivan Franko, Juri Fedkovich, Volodymyr Ivasuk, Nazariy Yaremchuk and others. Unforgotten impression you can get from Carpathians mountains in different seasons – soft contours of mountains, emerald-blue waves of woods and fields, adorn houses, everyone looks like as an art creation. In the Bila Krynitsa village is situated the world center of old belief, the World Gatherings of Russian Old Belief church are holding here and no one will indifferent from the unique architectural ensemble of church and cloister.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Черновицкая область наименьшая по площади в Украине и в бывшем Советском Союзе, заслуженно названная поэтическим названием Буковина, гостеприимно приглашает всех Вас провести свой отдых у нас. Только у нас есть возможность отдыхать представителям всех активных видов отдыха. Здесь на небольшой территории сконцентрированные все прелести первозданной природы – обрывы Днестровского каньона, изумрудные одеяние Хотинской и Черновицкой возвышенностей, серебристые плеса бушующих рек Прута и Черемоша, таинственные подземелья огромных пещер, шумливые водопады...

Буковина – настоящая жемчужина, которую создала природа на фоне ландшафтного разнообразия юго-запада Украины. Черновицкая область расположена в трех природно-географических зонах: горной, которая охватывает Буковинские Карпаты; предгорной, которая расположенная между Карпатами и речкой Прут и лесостепной, которая занимает Прутско-Днестровское междуречье. Площадь области – 8,1 тыс. кв. км. Из юга и юго-запада Буковина граничит с Румынией и Молдовой, на западе – с Ивано-Франковской областью, на севере – с Тернопольской и Хмельницкой, а на востоке – с Винницкой областью. В областном центре есть генеральное консульство Румынии. Есть возможность оперативно открыть визу и осуществить поездку в соседнюю страну где ознакомиться с жизнью украинской и русской диаспоры и посетить исторические места, которые непосредственно связаны с историей славянского народа.

Геологические и геоморфологические образования Буковины имеют большое познавательное и эстетическое значения. У нас расположены пещеры Довбуша, скалы “Каменная богачка” и “Черный дол”, днестровские “стенки” возле сел Василив и Звенячин, Днестровское водохранилище и ряд природных и культурных заповедников. В Карпатах найдут благоприятные условия альпинисты и ценители горно-пешеходного и спортивного квалификационного туризма. Есть хорошие условия для приверженцев спелеотуризма. Молодое поколение, воспитанное телевидением и массовой субкультурой, утратило потребность в общении с природой, плохо знакомо со своей маленькой родиной и в большинстве не способное к выживанию в экстремальных ситуациях, которые время от времени подносят нам техногенные и природние катаклизмы. Для них предлагаем спортивный “самодеятельный” туризм, который избавит от социально-природной инфантильности.

Для всех гостей – бесплатно: чистый воздух, прекрасная природа и гостеприимность хозяев.

Животное царство области представляют 303 представители позвоночных животных. Здесь можно встретить представителей сибирской тайги и Средиземноморья, жителей Европейских лесов и немало ендемиков.

Посетив города и поселки Буковины Вы встретите памятники архитектуры и культуры разных веков и народов, а ознакомившись с областным центром – городом Черновцы Вы убедиться, что выражение “Черновцы – это маленький Париж или Вена” неправильный. Париж и Вена – эти просто большие Черновцы! Ведь только город Черновцы имеет историческую ссылку на то, что его улицы подметали розами!

Буковинское село имеет богатейшее историко-архитектурное наследие, культуру, самобытный быт, самой природой дарованные живописные ландшафты, наделенное богатыми лечебно-рекреационными ресурсами. Вы имеете возможность отдохнуть в украинских, румынских, молдавских и русских селах. Здесь Вас ожидает неповторимый индивидуальный жилой фонд, добрые и трудолюбивые люди. За всю историю Буковины не зарегистрировано ни одной стычки на межнациональном грунте, хотя здесь проживают представители свыше 90 национальностей. Посетив нас Вы будете иметь возможность ознакомиться с местами непосредственно связанными с жизнью знаменитых украинцев: Алексея Довбуша, Устима Кармелюка, Леси Украинки, Ивана Франко, Юрия Федьковича, Владимира Ивасюка, Назария Яремчука и многих других. Незабываемое впечатление на вас справят волшебные в любую пору года Карпаты – мягкие контуры гор, изумрудно-синие волны смерековых лесов и горных долин, нарядные домики, каждый из них – это настоящее произведение искусства.

В селе Белая Криница расположен мировой центр старообрядчества, только здесь проводятся всемирные соборы Русской Старообрядческой церкви, а неповторимый архитектурный ансамбль церкви и монастыря не оставит равнодушными никого. Посетив Буковину, пройдя ее тропами и путями, вобрав у себя ее светлую ауру, Вы убедитесь в правдивости выражения австрийской поры Буковины – “Если бы Господь Бог решил провести отпуск на Земле, то непременно выбрал бы для этого Буковину”.

Крім цього:

СПІЛКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ:

· громадська організація створена в 1996 році;

· цивілізоване лобіювання інтересів своїх членів у Верховній Раді, Секретаріаті Президента, Кабінеті Міністрів України;

· сприяння само зайнятості сільського населення, активізація підприємницької діяльності, реструктуризація сільськогосподарського виробництва та розвиток сільських населених пунктів України;

· учасник міжнародних та організатор всеукраїнських заходів із питань розвитку сільських територій.

· пропонує послуги сільського зеленого туризму та вживає заходів щодо їх реалізації на Українському та зарубіжному ринках;

· засновує свої філіали і представництва (бюро) в Україні та за кордоном;

· організовує виставки, аукціони, фестивалі, конкурси, ярмарки;

· укладає від свого імені договори і угоди з установами, організаціями, підприємствами і окремими громадянами.

Також:

· надає юридичні, консультативні, інформаційні, зовнішньо - економічні, посередницькі та інші послуги.

· допомагає у пошуках інвесторів та створенні самостійних або спільних з зарубіжними партнерами інноваційних та інших підприємств, установ, організацій.

· організовує навчання, перепідготовку і стажування за профілем своєї діяльності на території України та за кордоном.

СПІЛКА СЬОГОДНІ - це понад тисячу суб’єктів господарювання села, які повірили нам та опираючись на власні сили і засоби забезпечують умови для нормального життя своєї родини.

УКРАЇНА - це великий простір для підприємницької діяльності, необмежений економічний та інтелектуальний потенціал, край працелюбних і доброзичливих людей, чарівна і неповторна природа.

Основною метою діяльності Чернівецького обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні є захист законних національно-культурних, творчих, соціальних, економічних, право­вих та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння розвитку руху за сільський зелений туризм. Основними завданнями Організації є:

- популяризація сільського зеленого туризму, як виду відпочинку;

- сприяння розвитку сільської інфраструктури;

- виховання поваги до краси рідного краю, гостинних мешканців сільської місцевості, існуючого культурного та історичного надбання українського народу;

- сприяння підвищенню зайнятості сільського населення.

Організація заснована у грудні 2005 року, а зареєстрована у грудні 2006 року. За час діяльності Організація була партнером з української сторони у реалізації проектів „Реструктуризація сільськогосподарського виробництва та розвиток сільських територій Люблінського воєводства республіки Польща. Крок за кроком”, „Об’єднуючи молодь з Сучави і Чернівців через створення фільму”. Також у партнерстві із іншими організаціями реалізовано проекти „Просування громадських інтересів у сфері муніципальної податкової політики”, «Проведення земельної реформи на загальнодержавному та місцевому рівнях», «Управління зеленим туризмом в регіоні українських Карпат та станиці Луганська». Організація є триразовою учасницею та призером виставки „Українське село запрошує” в Музеї сучасного села в с. Пирогово Київської області. Співробітники Організації брали участь у розробці проекту Закону України „Туризм сільський зелений” та ДСТУ „Послуги туристичні. ТУРИЗМ СІЛЬСЬКИЙ. Загальні вимоги”. Спільно із іншими партнерами проведено ряд (понад 50) тематичних семінарів „Перспективи та шляхи розвитку підприємництва на селі”, „Сільський зелений туризм засобами власних садиб, як шлях самореалізації сільського населення на ринку праці” та міжнародні науково-практичні конференції „Проблеми та шляхи підвищення підприємницької активності на селі”.

КОНТАКТИ:

Чернівецьке обласне відділення:

· 58018, м. Чернівці-018, вул. В. Івасюка, 1/5,

· Ттел. 050588072-89;

· imb@i.ua, buc_st@yahoo.com, www.rfpp.cv.ua, www.greentour.com.ua

Інформаційно-консультативний центр з розвитку сільського зеленого туризму:

· 60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Комарова, 1В

· Телефон: +38(03733)2-04-56,5-07-18 тел. 050-541-97-29; 098-703-97-53

· RVK-valeri@ukr.net; buc_st@yahoo.com; www.all.cv.ua

Цікава рубрика: Що ще буде

Новинка!

«Буковинська клака» - на базі інформаційно-консультативного центру СЗТ «Валерія»

Збираємо групу небайдужих ентузіастів для влаштування сільських зелених садиб. Ідея «Буковинської клаки» - зібрати разом людей, які планують займатися веденням бізнесу у сільському туризмі, але не мають достатніх ресурсів для відбудови оселі і прийому туристів. Учасники клаки допомагатимуть один одному відбудувати та привести у порядок власні садиби. Для цього вони самостійно складуть графік робіт і черговість виконання робіт. Під час клаки будуть проведені безкоштовні тренінги для учасників – майбутніх власників зелених садиб. Тематика тренінгів: «Основи ведення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму», «Маркетинг та залучення клієнтів», «Світові стандарти сервісу та обладнання сільської садиби», «Реєстрація та бухгалтерське супроводження бізнесу», «Органічне землеробство та стандартизація»

Усім, хто планує зайнятися зеленим туризмом та знається на будівництві сільської хати, пропонуємо приєднатися до проекту.

ПРОГРАМА роботи табору "Буковинська клака"

У програмі: 1) активний відпочинок – рибалка, екскурсії, прогулянки лісом. Долучаємо до соціального туризму (збереження довкілля, здоровий спосіб життя) 2) участь у семінарах тренінгах та майстер-класах "Основи ведення бізнесу у сільському туризмі", "Органічне землеробство", "Будівництво будинків із саману, дерева та інших підручних матеріалів" 3) відроджуємо народні традиції – спів, танці та ін. 4) екскурсії, подорожі

Робота табору виглядає таким чином: 1. Учасник заповнює анкету на участь 2. Ми розглядаємо анкету, контактуємо з учасником (з краянами особисто, іногородні по телефону). Критерії відбору: відсутність залежності (алкоголь, наркоманія тощо), готовність працювати у команді, бажання навчитися навичкам ведення бізнесу у зеленому туризмі. 3. Учасник оплачує 1000 грн. згідно рахунку-фактури.

Програма: перший день

9-00 – 12-00 приїзд до Новоселиці 12-00 – 14-00 екскурсія по Новоселиці, 14-00 – 15-00 обід у Новоселиці (своїм коштом) 17-00 заїзд до садиб другий день

Прогулянка лісом, рибалка тощо – до 9-00 (для бажаючих) 9-00 сніданок 10-00 –13-00 навчання «Організація бізнесу у сільському зеленому туризмі», «Соціальний (екологічний) туризм» та «Органічне землеробство» (за бажанням – 2 групи) 13-00 – обід 14-00 – 17-00 майстер клас (учать у реконструкції садиби, посадці рослин тощо) 17-00 – вогнище, вечеря, майстер клас «народна пісня», «духовність» тощо третій день

Прогулянка лісом, рибалка – до 9-00 (для бажаючих) 9-00 сніданок 10-00 – 13-00 навчання «Впорядкування садиби для прийому туристів», «Органічне землеробство» (за бажанням – 2 групи) 13-00 обід 14-00 –17-00 майстер клас «Кращий проект впорядкування території», «Висадка рослин», «Розчистка річки» 17-00 – вогнище, вечеря, майстер клас «Український народний танок та пісня» четвертий день

9-00 сніданок 10-00 –13-00 майстер клас «Будівництво хати із саману, дерева та інших підручних матеріалів», «Гончарство», «Плетіння з лози» тощо 13-00 обід 14-00 – від’їзд

Учасники можуть обрати місце проживання – у палатках, приватних будинках чи готелі.

Під час проведення табору ми демонструємо місцевим мешканцям зразок «соціального туризму», тобто, стандарти чистоти, толерантності, бережного відношення до довкілля.

Перевага надається молоді, яка дотримується здорового способу життя!

Усім учасникам тренінгів видається Сертифікат про закінчення курсів та є можливість отримати франшизу на ведення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму та органічного землеробства.

KONTAKT:

Чернівецьке обласне відділення Спілки:

§ Ukraina,58018, m. Czerniowcki, ul. V. Ivasuka, 1/5

§ Telefon: +050-434-52-99

§ imb@i.ua, buc_st@yahoo.com, www.rfpp.cv.ua, www.greentour.com.ua

Інформаційно-консультативний центр з розвитку сільського зеленого туризму:

§ Ukraina, 60300, obw?d Czerniowiecki, m. Nowoselyca, ul. Komarowa, 1 V

§ Telefon: +38(03733)2-04-56,5-07-18, tel. kom. (050)541-97-29

§ e-mail: RVK-valeri@ukr.net; buc_st@yahoo.com

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте